Vedtægter

Love for Grundejerforeningen Pilehavegård.


§ 01. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Pilehavegård. Dens hjemsted er Vallensbæk kommune.


§ 02. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i deres egenskab af grundejere såvel overfor private som overfor det offentlige, eventuelt ved samvirke med andre grundejerforeninger, samt administration af foreningens midler, alt efter generalforsamlingens beslutning.


§ 03. Foreningens opgave i henhold § 02 overdrages til bestyrelsen, der har forpligtigelse til at bringe de på generalforsamlingen lovlig vedtagne beslutninger til udførelse og i øvrigt lede foreningens anliggender under ansvar for generalforsamlingen.


§ 04. Medlem af foreningen er enhver grundejer, hvis parcel er udstykket fra matr.nr. 10ø, 10aa, 17a, 17b, 17f, 17g, og 20a Vallensbæk by og sogn, så snart slutseddel angående køb af ejendom er underskrevet. Ved ejerskifte indtræder køberen i forpligtelser og rettigheder, herunder part i eventuel foreningsformue. Sælgeren er forpligtet til indenfor et tidsrum af 14 dage fra salget skriftligt at underrette køberen om de forpligtelser, som til enhver tid påhviler parcellen over for foreningen. Såfremt parcellen ejes af flere i forening, hæfter samtlige ejere solidarisk for forpligtelserne overfor foreningen, men kun én af samejerne har medlemsret. Såfremt der ikke senest 14 dage efter opfordring fra bestyrelsen af samtlige samejere gives en enstemmig meddelelse til bestyrelsen om, hvem af samejerne der har medlemsretten, skal dette spørgsmål afgøres af bestyrelsen.


§ 05. Til afholdelse af foreningens udgifter betales et af generalforsamlingen vedtaget årligt kontingent. Såfremt ovennævnte kontingent ikke er betalt rettidigt, vil restancen blive overgivet til inkasso. Dog vil medlemmet forud modtage et anbefalet brev. De dermed forbundne udgifter betales af medlemmet. Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranledning og på den for foreningen mest hensigtsmæssige måde. Kontingentet fastsættes årligt for det kommende år. Medlemmerne er pligtige at melde flytning til kassereren.


§ 06. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. På generalforsamlingen kan hvert medlem, jf. bestemmelserne i § 04, uanset om han ejer mere end én parcel, kun afgive én stemme. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Er et medlem forhindret i at møde, kan det kun lade sig repræsentere ved ægtefælle eller samejer.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse sker ved bestyrelsen med 14 dages varsel ved meddelelse til hver enkelt medlem efter den anmeldte adresse.

Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles hver enkelt medlem samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dagsordenen skal dog altid omfatte følgende punkter: valg af dirigent, beretning, regnskab, budget, valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter, samt eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 14 dages varsel til hvert medlem, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel fremsætter skriftlig, motiveret begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. Når sådan begæring indgives, skal generalforsamlingen afholdes inden for 6 uger efter begæringens modtagelse.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer med ægtefæller eller samejere og som legitimation tjener den af bestyrelsen udsendte indvarsling til generalforsamlingen. Dog er bestyrelsen berettiget til i særlige tilfælde at indbyde et ikke-medlem til en generalforsamling, f.eks. hvor det ved vigtige, gennemgribende beslutninger skønnes ønskeligt at have en sagkyndig til stede under behandling af spørgsmålet.

Beslutninger tages på generalforsamlingen ved simpel majoritet blandt de fremmødte medlemmer, med undtagelse af de i § 07 nævnte tilfælde (lovændringer).

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne.


§ 07. Ændringer i lovene kan kun vedtages, når mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Hvert medlem skal have tilstillet et eksemplar af foreningens love.


§ 08. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmers forfald. Bestyrelsen vælger en næstformand, der leder foreningen under formandens forfald.

Valget gælder for 2 år ad gangen, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår i de lige år, kassereren og de to andre i de ulige år. Genvalg kan finde sted. Hvert år afgår og vælges suppleanter.

Trækning på bankkonto eller postgirokonto af foreningens midler skal underskrives af kassereren i forening med formanden eller næstformanden. Dog kan der ved indførelse af betaling via PC-softvare eller lign., dispenseres for ovennævnte bestemmelser vedr. underskrifter, for så vidt angår beløb overført fra bankkonto til betaling af foreningens løbende udgifter.

Alle foreningen vedrørende retshandlinger kan med fuld myndighed også overfor tredjemand, herunder restskriveren, foretages af foreningens formand, i hans forfald næstformanden, i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Dog kan bestyrelsen ikke indgå forpligtelser, der pålægger medlemmernes ejendom servitutter, byrder eller pantehæftelser, uden en generalforsamlings tilslutning.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at anmelde forfald, udtræder han af bestyrelsen og suppleanten indkaldes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstedet.

Bestyrelsen afgør sagerne ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Af alle udgående skrivelser tages kopi, der ligesom alle de indgående skrivelser skal opbevares i arkivet.

Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen.


§ 09. Foreningens regnskab føres af kassereren, der drager omsorg for, at foreningens midler indsættes i bank eller på postgirokonto eller anbringes i værdipapirer i form af obligationer. Kassereren må ikke have mere end 500 kr. i kassebeholdning. Foreningens regnskab fremlægges på generalforsamlingen i revideret stand og tilstilles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Kassereren er pligtig at forelægge foreningens regnskabsbøger og kassebøger for bestyrelsen eller revisorerne, så ofte det forlanges.

Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 10. Generalforsamlingen vælger for et år af gangen to revisorer og én revisorsuppleant. Regnskabets revision foretages af revisorerne, der er pligtige at foretage revisionen senest 14 dage efter, at de fra kassereren har fået meddelelse om, at regnskabet er afsluttet.

Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab talmæssigt samt forvisse sig om, at de opgivne aktiver er til stede.


§ 11. Der vedtages på generalforsamlingen et ordensreglement. Overtrædelser af ordensreglementet kan medføre påtale, evt. retsforfølgning.

Foranstående love træder i kraft straks.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. februar 1965, ændret på generalforsamlingerne 27/2-1967, 17/2-1970, 27/2-1980, 27/2-1996, 18/2-1997, 23/2-1999, og 25/2-2003.

 

Bestyrelsen

Finn Jørding, Mogens Henriksen, Ove Hornbak, Benny Rasmussen, Helene Hansen