Ordensregler

GRUNDEJERFORENINGEN PILEHAVEGÅRD’s ORDENSREGLEMENT


1.

Alle parceller skal være veldrevne haver. Ukrudt på parcellerne skal fjernes inden frøbæringen. Fortove stier og vejarealer ud for de enkelte parceller skal renholdes, ligesom skelbeplantning ikke må hindre fri passage for gående. Forsømmer parcelejerne dette, tillægges bestyrelsen ret til at lade arbejdet udføre for ejerens regning og risiko.

 

 

2.

Alt fjerkræ skal holdes forsvarligt indelukket. Hunde og andre husdyr skal holdes inde på egne arealer, såfremt disse ikke føres i snor.

 

 

3.

Enhver afbrænding i pejse, brændeovne og lignende må ikke give anledning til lugt og røggener. Jvnf. Miljøloven. Vedrørende hus- og haveaffald henvises til Vallensbæk kommunes affaldsordning.

 

 

4.

Anvendelse af hånd- og motorplæneklippere, motordrevne haveredskaber, samt motorsave må ikke finde sted på søn- og helligdage. Endvidere må al støj fra de enkelte parceller i grundejer-foreningen ikke overstige det i miljølovgivningen fastsatte højeste niveau.

 

 

5.

Alle veje, fortove og stier skal i vintermånederne holdes farbare. Således skal enhver parcelejer ryddeliggøre kørebanen til vejmidten samt fortov og gangsti i mindst 1,5 meters bredde, alt udfor sin egen parcel.

De enkelte ejere skal i tøperioder sørge for fornødent afløb til de rendestens-brønde, der er beliggende udfor den enkeltes parcel.

 

 

6.

Vedrørende parkering i grundejerforeningens område, må dette kun foretages i  overensstemmelse med regler for offentlig parkering.

 

 

7.

Foranstående ordensreglement træder i kraft samtidig med grundejerforeningen Pilehavegårds love.